پایش هیئت مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از طرح سلامت یار در مرکز قلب و عروق شهید رجایی