مانور آتش سوزی در واحد انبار مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۴