کارگاه دو روزه COMPLEX PCI در مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۹