برگزاری دویست و بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی