نمونه های پرستاری مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۸

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۲۹
جبرئیل اصغری
مهری هنرمند
امیر علی آبتین فر
راحله قادرپناه
هاجر لطفی زاده
محبوبه اسمعیلی خطیر
زهرا مهربانی
ماهرخ دلیر
اعظم شاکری سیاوشانی
پریناز کرم نژاد کله سرائی
سمانه خاکسار
طاهره عالمی مقدم
فرزانه مهرورز
ناهید قاسمی نژاد
راضیه شریف مرادی
فاطمه انصاری
حبیب اله رضائی
نسرین علائی
اشرف چرم زاده
فاطمه فرزانه
مهری امیری
علیرضا عرفانی منفرد
رضا سلمان نزاد
زکیه شفاعت
فریال سیاحی
داود صانعی
سید جواد موسویان
ندا نوروزی
مجید رحیمی لایق