بهره برداری از پروژه های مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی